§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem https://cyminka.pl/, którego właścicielem jest Cyminka Marzena Mizera, NIP: 551-217-26-98,REGON 383386385 . z siedzibą na ul . Jana Kilińskiego 13a, 34-120 Andrychów, ,

Kontakt ze sklepem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem sklep@cyminka.pl, pisemnie pod adresem ul. Jana Kilińskiego 13a, 34-120 Andrychów oraz telefonicznie pod numerem +48 692-643-878 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§ 2  POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE

SKLEP - Sklep internetowy działający pod adresem: https://cyminka.pl/

FIRMA /SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – firma Cyminka Marzena Mizera, NIP: 551-217-26-98 ,REGON 383386385.,z siedzibą na ul Jana Kilińskiego 13a, 34-120 Andrychów

ADRES – siedziba sklepu internetowego jest ul. Jana Kilińskiego 13a 34-120 Andrychów,

REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego cyminka.pl

KLIENT/KUPUJĄCY/USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

FORMULARZ REJESTRACJI – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

KONTO - oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę

CENA - Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).  Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

PRODUKT – rzecz dostępna w sklepie internetowym, która może być przedmiotem umowy sprzedaży między Usługobiorcą a Usługodawcą 

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – zgodne z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422) prowadzenie usługi Konta,

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,


§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sprzedawca za pośrednictwem witryny Sklepu https://cyminka.pl/, świadczy drogą elektroniczną bezpłatną usługę polegającą na posiadaniu Konta. W celu założenia Konta, należy na stronie Sklepu wybrać opcję „Logowanie i Rejestracja ”, a następnie opcję „Zarejestruj się”. Pojawi się formularz, który należy wypełnić, zaakceptować Regulamin oraz politykę prywatności, zaznaczyć okienko „Nie jestem Robotem” i przesłać zgłoszenie za pośrednictwem strony Sklepu klikając przycisk „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia konta lub akceptacji regulaminu, a także z chwilą dokonania zakupu „bez rejestracji”.

Sprzedawca świadczy również usługę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia i dokonanie zakupu przez Kupującego w sklepie internetowym https://cyminka.pl/, 


§ 4 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sprzedaż rzeczy (Produkty) dostępnych w Sklepie. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.

Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i mu ją wydać, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w uzasadnionych przypadkach w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.


§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

W celu złożenia zamówienia należy opcjonalnie zalogować się do Sklepu. Złożenie zamówienia możliwe jest również bez rejestracji. Następnie należy wybrać Produkt, który jest przedmiotem Zamówienia i kliknąć przycisk „do koszyka”. Aby dokończyć Zamówienie trzeba podać dane dotyczące wysyłki oraz dostawy Produktu, zatwierdzić regulamin i zamówienie klikając przycisk „Kupuję i płacę”, a następnie je opłacić. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie podanym przy danym Produkcie w Sklepie. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT)


Klient ma do wyboru następujące płatności:

- płatności przelewem – wówczas Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

- płatności online - Klient dokonuje płatności natychmiastowo, poprzez przekierowanie do strony banku Klienta,

- płatność za pobraniem - Klient dokonuje płatności u Kuriera w trakcie odbioru przesyłki

Realizacja Zamówienia następuje w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.Wysyłka towaru jest realizowana wg wybranej przez Klienta firmy transportowej. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Całkowity czas realizacji zamówienia jest podany podczas realizacji zamówienia w koszyku w sklepie internetowym - podane dni są dniami roboczymi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie firmy transportowej. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.


§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Klient ma prawo do zwrotu towaru jednak czas zwrotu nie może być dłuższy niż 14 dni od dostarczenia towaru klientowi. Zwracany towar nie może być używany, ani prany. Towary szyte na specjalne zamówienia, których nie ma w ofercie sklepu nie podlegają zwrotowi.


3. Produkty przecenione nie podlegają zwrotowi oraz reklamacji.


4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać taką informację za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w § 1, wraz z danymi jakie zostały podane przy zakładaniu zamówienia w sklepie internetowym.


5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu, jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie otrzyma zwrotu danego towaru.


6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.


7. Sprzedawca dokona zwrotu należności za zwrócony towar oraz kosztów dostarczenia rzeczy w terminie do 14 dni za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostarczenia.


8. Klient przy odbiorze paczki, która nosi znamiona uszkodzonej ma obowiązek spisania protokołu szkody w obecności kuriera lub umieszczenie takiej informacji na liście przewozowym. Jeżeli klient takiej informacji nie zawrze lub nie spisze protokołu paczka będzie traktowana jako dostarczona w stanie nie uszkodzonym i w przypadku ewentualnej reklamacji/zwrotu uszkodzonych przedmiotów będzie rozpatrywana negatywnie.


§ 7 REKLAMACJE

1.Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z działaniem sklepu drogą elektroniczną na adres: sklep@cyminka.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://cyminka.pl/kontakt/, 

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji, a także datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Sprzedawca udziela gwarancji na towar zawarty w sklepie z tytułu rękojmi.


3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru sprzedanego z umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeśli:

nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien posiadać ze względu na opis zawarty w umowie, oznaczony lub wynikający z z okoliczności lub przeznaczenia

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca powiadomił Kupującego, w tym przedstawiając wzór lub próbkę

nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

została wydana Klientowi w stanie niezupełnym

4. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

5. Reklamacja powinna zawierać:

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail Klienta, nr telefonu

datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

6. Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w §1. Kupujący powinien zabezpieczyć towar na czas wysyłki. Do reklamacji powinien być dołączony dowód zakupu.

7.W ramach składania reklamacji Klient może:

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

żądać usunięcia wady

żądać obniżenia ceny

odstąpić od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad, lub wadę usunie.

8. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

9. Sprzedawca w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji lub daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania względem żądań Klienta zgłaszającego reklamację w terminie możliwie najszybszym, jednakże nie przekraczającym 21 dni od rozstrzygnięcia reklamacji.


§ 8 GWARANCJA

Sprzedawca udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Produkty. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Procedura gwarancyjna opisana jest na karcie gwarancyjnej, która jest dołączona do sprzedawanego Produktu.


§ 9 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedający oświadcza, że jest Administratorem danych powierzonych mu przez Kupującego w celu realizacji Zamówienia oraz prowadzenia „Konta”. Sprzedający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i w celu realizacji Zamówienia, jak i utrzymania konta przez Klienta. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale też niezbędne w celu realizacji Zamówienia i utworzenia Konta. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

Kupujący ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania oraz prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Administratorem danych osobowych jest  Cyminka Marzena Mizera, NIP: 5512172698,REGON 383386385.,z siedzibą na ul. Jana Kilińskiego 13a, 34-120 Andrychów

Sprzedawca deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).Sprzedawca zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

W momencie, gdy Klient zdecyduje się na dokonanie płatności przez system przelewy24 jego dane są przekazywane administratorowi systemu płatności w celu realizacji transakcji.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy przez Sprzedawcę i Klienta.

Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w regulaminie jest prawo polskie.

Towary zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

W spawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, a także przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym).

Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku umów, o których mowa wcześniej, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Klient zostanie poproszony o akceptację nowego regulaminu.


Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj informację o nowościach i promocjach